మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

 • తెలంగాణ పాట వెబ్ సైట్ ఎట్లుంది


  నమస్తే......!    తెలంగాణ పాట వెబ్ సైట్ ఎట్లుంది?

  Comment జెయ్యుర్రి కింద Comment బాక్స్ ల
  మీరు ఎం అనుకుంటుర్రో తెలుసుకొవలనిపిస్తుంది!

  Face Book ల గూడ ఉన్నం బై మనం
  Twitter  ల  భీ ఉన్నం

  మీకు ఎం అనిపిస్తె అది రాయుర్రి. కాని ఎదొ ఒటి రాయుర్రి.
  ఎమూ మీ Comment మీకు ఎమన్న Gift ఇస్తదేమో

  ఇట్లు,
  మీ తెలంగాణ పాట
 • You might also like

  4 వ్యాఖ్యలు: