మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

 • మల్లె చెట్టు కింది కెల్లి మదానో నావయారి  కొంటె పోరలు, పిల్ల కనపడితె సాలు కెలుకుతరు, మీ బాద ఒపలేక ఎం పాడుతుర్రో  సూడుర్రి   మల్లె చెట్టు కింది కెల్లి మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి

  మల్లె చెట్టు కింది కెల్లి మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి

  పొయేటొల్లు ఎవరోయి మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  పొయేటోల్లు మామా కొడుకు మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  మా బావ బాలరాజు మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  మల్లేచెట్టు ఎక్కినాడె  మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  మల్లేపూలు తెంపినాడె మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  తెంపి జెబులొ పోసినాడె మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  చెట్టు దిగి వచ్చినాడె మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  సూది దారం తెచ్చినాడె మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  దండా వాడే కుచ్చినాడె మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  నల్లాని జడ నిండా మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  మల్లే దండ పెట్టినాడె మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  మల్లెపూలు పెట్టుకొని మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  పిల్లబాటన పోతువుంటె మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  మామా కొడుకు మల్లిగాడు మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  మరదలాంటు మందలించే మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  సీటి సీర కట్టుకొని మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  సినిమాకు పొతావుంటె మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  సిద్దిపేట చిన్నొడు మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  సీటి కొట్టి సైగ జెసే మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  ఉండలేక ఉర్లెకెల్లి మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  పనికని పట్నం పొతే మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  పట్నంల పడుసు పోరడు మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  పలకరించి నవ్వినాడె మదానో నావయారి
  మదానో నావయారి | 2 |

  గమనిక: ఇది సరదాకు రాసినవి మాత్రమే మా తెలంగాణ పోరలు మస్తు బుద్దిమంతులు, వరసలు దెలిసినోల్లు. 
  మా తెలంగాణ ఆడ పిల్లలు పులులు, మనం  ఎవ్వరికి బయపడం. పైన పాట సరదాకి మాత్రమే, మిమ్మల్ని ఎవడన్న ఎక్కువ చిడాయిస్తె ఆడనే చెప్పుతో కొట్టుర్రి,  మన పోలీసు అక్కలకు చెప్పుర్రి.. సరేనా.    • You might also like

  వ్యాఖ్యలు లేవు:

  వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి