తెలంగాణా పాట

Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

Latest News

యుద్ధం కనపడని శతృవు తో - గెలుద్దాం నిర్బంధం తో

బృందగానమై... బుగులు పడుతున్న  వీధిలో నిశ్శబ్దం జరజరా పాకుతూ వచ్చి రాకాసి వాయులీనగీతమై చీలిక చీలికలుగా చుట్టేస్తూ ఉంటుంది  ఇప్పుడ...
Read More

మాతోని కలుస్తరా?

అందరికి నమస్తే, అంతా బాగున్నరా? మనకేంది బై సూపర్ ఉంటం. మన తెలంగాణ పాటలమీదున్న పాణం తోని ఎదో సరదాగా మొదలుపెట్టిన ఈ Site ని  బాగా సూస్తు...
Read More

Bottom Ad [Post Page]