మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

  • కంచరేగి తీపి వోలె లచ్చువమ్మో

    కంచరేగి తీపి వోలె లచ్చువమ్మో..... నీ కంఠమెంత మధురమే లచ్చువమ్మ... కంచరేగి తీపి వోలె లచ్చువమ్మో..... నీ కంఠమెంత మధురమే లచ్చువమ్మ...నీ కంఠ...

    READ MORE