మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

 • కంచరేగి తీపి వోలె లచ్చువమ్మో

  కంచరేగి తీపి వోలె లచ్చువమ్మో..... నీ కంఠమెంత మధురమే లచ్చువమ్మ... కంచరేగి తీపి వోలె లచ్చువమ్మో..... నీ కంఠమెంత మధురమే లచ్చువమ్మ...నీ కంఠ...

  READ MORE
 • వానొచ్చెనమ్మా వరదొచ్చెనమ్మా

  వానొచ్చెనమ్మా వరదొచ్చెనమ్మా వానతో పాటుగా వలుపొచ్చేనమ్మా సెట్ల కురులమీద బొట్లు బొట్లు రాలి గట్ల బండల  మీద గంధమై పారింది కొట్టాము ప...

  READ MORE
 • నేలమ్మా నీకు వేల వందనాలమ్మా

  నేలమ్మా  నీకు  వేల వందనాలమ్మా నేలమ్మా….!  నేలమ్మా…..! నేలమ్మ నేలమ్మ నేలమ్మ  నీకు వేల వేల వందనాలమ్మా    | 3  |   సాలేటి వాన...

  READ MORE
 • తీయనైన తెలుగు తెలంగాణా వెలుగు

  తీయనైన తెలుగు తెలంగాణా వెలుగు  శ్రీ విళంబినామ ఉగాది కానుకగా తీయనైన తెలుగు-తెలంగాణ వెలుగు పేరుతో చిన్న పుస్తకాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ...

  READ MORE