మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

  • నా తెలంగాణ, కోటి రత్నాల వీణ

    నా తెలంగాణ,  కోటి రత్నాల వీణ కోటి తెలుగుల బంగారు కొండక్రింద పరచుకొన్నట్టి సరసు లోపల వసించి ప్రొద్దు ప్రొద్దున అందాల పూలుపూయు నా తె...

    READ MORE