మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

 • తాగుబోతు మొగడు By వినోద  తండాకు పొతాండు గుడాంబ దాగుతాండు ఈపు పలగొడ్తాండు ఇలువ దీసుకుంటాండు      | 2 |

   వావ్వో...  అరె వాయ్యో...

  అరె  వావ్వో నేను వోను అత్తగారింటికి  వాయ్యో నేను వోను  తాగువొతోనికి

  తండాకు పొతాండు గుడాంబ దాగుతాండు ఈపు పలగొడ్తాండు ఇలువ దీసుకుంటాండు

  ఆకలాకలి అంటాండు ....  అన్నమేయ్యి  అంటాండు....  అన్నమేసినాక వాడు గిన్నేనే తన్తాండు   | 2 |

  వావ్వో...  అరె వాయ్యో...

  వావ్వో నేను వోను అత్తగారింటికి...   వాయ్యో నేను వోను  తాగువొతోనికి

  పెద్దన్న వెట్టిన పట్టు చీరనమ్మిండు...  చిన్నన్న వెట్టిన బర్రె పెయ్యనమ్మిండు...                        | 2 |

  వావ్వో...  అరె వాయ్యో...

  అరె  వావ్వో నేను వోను అత్తగారింటికి  వాయ్యో నేను వోను  తాగువొతోనికి

  సూశిపోను సుట్టమొస్తే  సూరు కింద కూసవెట్టి...    సార దేస్తానని పోయి సడుగు మీద పొర్లుతాండు     | 2 |

  వావ్వో...  అరె వాయ్యో...

  అరె  వావ్వో నేను వోను అత్తగారింటికి  వాయ్యో నేను వోను  తాగువొతోనికి

  ఏలి మీద గొద్తడాయె...  కాలు మీద గొద్తడాయె... ఎడవద్తె ఆడ గొట్టి పానమెల్ల దియ్యవట్టే               | 2 |

  వావ్వో...  అరె వాయ్యో...

  అరె  వావ్వో నేను వోను అత్తగారింటికి  వాయ్యో నేను వోను  తాగువొతోనికి

  వావ్వో నేను వోను అత్తగారింటికి  వాయ్యో నేను వోను  తాగువొతోనికి......... 

 • You might also like

  వ్యాఖ్యలు లేవు:

  వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి