మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

  • తాగుబోతు మొగడు By వినోద

    తండాకు పొతాండు గుడాంబ దాగుతాండు ఈపు పలగొడ్తాండు ఇలువ దీసుకుంటాండు      | 2 |  వావ్వో...  అరె వాయ్యో... అరె  వావ్వో నేను వోను అత్తగ...

    READ MORE
  • ఖతర్నాక్ సత్యవతి(V6 News Mangli) పాటలు

    సత్యవతి , ఈ పేరు మీకు ఏర్కలేక పోవొచ్చు కానీ ఈ మద్య మన V6 News చానెల్ ల ఒక మాటకారి పిల్ల మాత్రం అందర్నీ పరేషాన్ జేస్తుంది. ఎలిగిందా ...

    READ MORE