మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

  • జయ జయహే తెలంగాణ జననీ జయకేతనం

    జయ జయహే తెలంగాణ జననీ జయకేతనం జయ జయహే తెలంగాణ జననీ జయకేతనం ముక్కోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం తరతరాల చరితగల తల్లీ నీరాజనం పది...

    READ MORE
  • నమస్తే

    నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ కాకతీయ, రెడ్డి రాజుల పౌరుషాల గడ్డ, నిజామోడి ముద్దుల బిడ్డ నా తెలంగాణా.  ఆదరిస్తే అన్నం పెడ్తది, మంచిగ మ...

    READ MORE